Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.redheads.hu webáruház és a weblap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a webáruház és weblap(továbbiakban: weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az ada-tok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azokérvényesíthetőségének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a Grumpy Kft. (továbbiakban: üzemeltető) (székhely: 2049 Diósd, Krisztina tér 2.)

A Grumpy Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH - 107182/2016

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette  gyelembe a 2011. évi CXII. törvény azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a ku-tatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény azegyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napjánkelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetőfeltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az üzemeltető weboldala használatakor a felhasználó esetlegesen megadottszemélyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmaz-za.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével összefüggően, kérjük, még aweboldal használata előtt vegye fel üzemeltetővel a kapcsolatot: contact@redheads.hu

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosítsa. Az Adat-védelmi Nyilatkozat és annak mindenkori módosításai a weboldalon történő közzétételtől lépnek hatályba.Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevél-ben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók
a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincsszükség.
A weboldalon a felhasználó által megadott személyes adatok kezeléséért az üzemeltető felelős.

Arra az esetre, ha az üzemeltető a weboldal látogatójától (továbbiakban: felhasználó) személyes adato(ka)tkér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

1. Adatigénylés

A weboldal látogatásához a felhasználónak nem kell adatot szolgáltatnia, bizonyos szolgáltatások igénybev-ételéhez azonban szükséges, hogy meghatározott személyes adatait az üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az üzemeltetőnek szüksége:- a felhasználó vezeték- és keresztneve
- születési hely és idő

- felhasználó email címe, lakóhelye/tartózkodási helye, jogi személy esetén cégadatok- a felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,
- a felhasználó által alkalmazott átvételi és  zetési mód,
- a felhasználó vásárlásainak tételösszege,

- weboldallal és a termékekkel kapcsolatos tapasztalatai

2. A kezelt adatok köre

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azonadatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az üzemeltető rendszere a tech-nikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszera felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusannaplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az üzemeltető kifejezetten kéri, hogy - a Magyarországon érvényes jogszabályok meghatározása szerint - kis-korúak szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ügyletet ne bonyolítsanak a weboldalon.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, regisztrált felhasználó és az üzemeltető közötti folya-matos kapcsolatot és a weboldalon található szolgáltatások nyújtását biztosítása, szolgálja. Emellett a személy-es adatok használata és kezelése kizárólag a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása érdekében történik, ígykülönösen:

- hírlevelek eljuttatása
- weboldal frissítéséről való tájékoztatás
- a weboldalon keresztül feltett kérdések megválaszolása,- weboldal tartalmának fejlesztése céljából.

A látogatás időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikaicélokat szolgál.
Az üzemeltető a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag aszolgáltatás fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatásaihoz, statisztika készítéséhezhasználja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes fel-használók egyedi beazonosítására.

A felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nemadja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak a jelen Adat-védelmi Nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

A személyes adatok megadásánál felhasználónak lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat az üze-

meltető direkt marketing célokra nem használhatja fel.4. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szol-gáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó leiratkozásának(törlési kérelmének) beérkezésétől számított 5 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használataesetén az üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalan-ul törölni.

A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nemiratkozik le - addig kezelhetőek az üzemeltető részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri
azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról valóleiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogyszemélyes adatok hiányában szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

5. Az adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat az üzemeltető a munkatársain kívüli harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonat-kozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekbenkerülhet sor.

6. A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az üzemeltető alábbicímein kérhető:
székhely: 2049 Diósd, Krisztina tér 2.
e-mail: contact@redheads.hu
Felhasználó ugyanezeken az elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését és törlését is.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az üzemeltető a személyes adatok védelméhez való jogát megsér-tette, igényét bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További információta jogérvényesítéssel kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárólszóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.